News

Check out market updates

Giảm thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giảm thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 16 quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính theo hướng giảm thời gian, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Giảm thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giảm thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cụ thể, thời gian giải quyết các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài xuống còn 33 ngày thay vì 50 ngày như quy định trước đây.

Trong đó, thời gian thực hiện tại UBND cấp xã không quá 10 ngày, tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không quá 15 ngày, tại cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng không quá 5 ngày và thời gian ký Giấy chứng nhận của UBND cấp huyện là không quá 3 ngày.   Trường hợp trích đo địa chính thửa đất khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động đất đai ở nơi không có bản đồ địa chính hoặc do tách thửa, hợp thửa, chỉnh lý biến động ranh giới thửa đất thì thời gian thực hiện trích đo địa chính là không quá 7 ngày làm việc. Đối với vùng sâu, vùng xa và trường hợp phải trích đo địa chính nhiều thửa đất thì thời gian thực hiện là không quá 10 ngày làm việc.   Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/7/2011.